Min profil

Under åren har jag varvat arbete och resor med att successivt bygga på min utbildningsportfölj. Grunden i min profil är baserad på statsvetenskap, språk och informatik som jag sedan kompletterat med utbildningar i till exempel hållbar utveckling och miljörätt. Mina examina är en Filosofie kandidatexamen i Tyska, en Politices kandidatexamen och Masterexamen i Statsvetenskap samt en magisterexamen i Informatik vid Umeå universitet.

Genom att ha varvat utbildningar med arbete och resor inom och utom Europa har jag skaffat bred kunskap och god förståelse vad gäller olika samhällsfrågor och samhällssystem från lokal till global nivå. Vid min tid som trainee på svenska ambassaden i Indien fick jag bland annat delta i analyser av och rapportering om in- och utrikespolitik, i arbete vid de konsulära och ekonomiska enheterna samt i näringslivsbefrämjande arbete.

Jag har mycket goda kunskaper i IT samt i studiedesign, kvantitativ och kvalitativ metodik där jag har erfarenhet av att analysera, sammanställa och presentera olika typer av material och data på flera språk. Mina språkkunskaper är mycket goda, jag talar och skriver på tre språk. Svenska är mitt modersmål och därutöver behärskar jag tyska och engelska både i tal och skrift.

Genom åren har jag alltid arbetat vid sidan av mina studier för att finansiera dessa och mina olika resor som jag antingen gjort som en del av studier eller under planerade studieuppehåll. Jag har från dessa arbeten mångårig erfarenhet av kundservice.

I det följande så presenteras mina akademiska uppsatser helt kort samt med länkar för den som vill läsa mer. Ett genomgående tema i mina uppsatser har varit medborgaren i politiska processer historiskt och i nutid, sociala rörelser och arbete i civilsamhället med både svenskt, europeiskt och utomeuropeiskt fokus.

Digitalisering

Statsvetenskap

Språk & utlands-erfarenheter

En studie om digitalisering och e-förslag

Mina studier i statsvetenskap (uppsatser presenteras nedan) fick mig att förstå digitaliseringens betydelse för samhälleliga förändringsprocesser. I en uppsats i informatik från i år skrev jag om det e-demokratiska verktyget e-petitionen, också kallat e-förslag. Det är ett relativt nytt verktyg för medborgardialoger i svenska kommuner som tar vara på den digitala teknikens möjlighet och som är ett potentiellt viktigt inslag i vår demokrati. För att göra uppsatsens resultat lättillgängliga har jag byggt en hemsida där utvalda delar av uppsatsen har översatts från engelska till svenska och kompletterats med grafer och andra visualiseringar, se https://www.e-förslag.se. Med dessa kunskaper om vad som skapar inflytande erbjuder mitt företag e-förslag.

  • E-förslaget är det största e-demokratiska verktyget
  • Designen kan påverka inflytandet
  • Förståelsen för digital innovation är viktigt

En studie av benägenheten att protestera mot utförsäljning av allmännyttan – en jämförelse mellan Luleå och Umeå

s

I en av mina uppsatser under masterutbildningen i Statsvetenskap studerade och analyserade jag under 2019 protester mot utförsäljningen av allmännyttan i norra Sverige. Det var en jämförande studie mellan Umeå och Luleå där ett digitalt arbete för mobilisering, organisering och engagemang var betydelsefullt. Olikheterna mellan Umeå och Luleå synliggjordes vid analyser av variabler och slutsatser drogs om deras inverkan på benägenheten att protestera mot utförsäljningen av allmännyttan. Det som särskilt verkade förklara protestbenägenheten var till exempel det allmännyttiga beståndets karaktär, mer eller mindre demokratiskt agerande i beslutsprocesser, köparens profil och idéer i en av kontexterna.

  • Strukturer, aktörer och idéer kan få oss att förstå protester

Umeå och studie om benägenheten att protestera mot utförsäljning av allmännyttan

Kvalitet i svensk högre utbildning: Hur avgiftskravet för utomeuropeiska studenter påverkar utbildningar vid Umeå universitet.

s

I min C-uppsats i Statsvetenskap hade jag ett internationellt tema; jag valde att skriva om avgiftsreformen från 2011 som handlade om att studenter från länder utanför EU/EES måste betala för universitetsutbildning i Sverige. I analysen beskrevs vilka effekter reformen fick för enheter och institutioner; t ex att införandet av avgifter ledde till att färre studenter sökte sig till utbildningar vid Umeå universitetet.

s

  • Färre studenter kan påverka en utbildnings kvalité  

Praktik på svenska ambassaden i Indien och uppsats

s

Som en del av min kandidatexamen i Statsvetenskap sökte jag praktik på svenska ambassaden i New Delhi, Indien. Efter en för mig lyckosam testning och gallring av sökande spenderade jag sex månader på ambassaden som trainee på den politiska sektionen. Jag sökte mig till landet eftersom jag ett par år tidigare hade rest i landet från norr till söder under fem månader. Under min tid på ambassaden kom jag nära det indiska samhället. En sak jag snabbt blev varse genom kontakt med några kvinnliga auto-rickshawförare var hur de som kvinnor inte hade samma möjlighet till arbete och trygghet som män. Jag sökte därför året därefter ett SIDA-stipendium och åkte tillbaka till New Delhi och skrev en magisteruppsats i Statsvetenskap med placering på en indisk forskningsorganisation. Uppsatsen handlade om en social rörelse i civilsamhället för säkrare offentliga miljöer som genom en digital närvaro lyckades nå framgång. I uppsatsen berördes aktuella och pågående skeenden och fenomen vilket innebar att den publicerade litteraturen var mycket begränsad och på för mig främmande språk. Jag lärde mig mycket av att söka information och genomföra intervjuer.

wert

Praktik på svenska ambassaden, New Delhi

TAJ MAHAL

Uppsats i tysk språkvetenskap – Om retoriken i ett politiskt tal

s

I min fil. kand. i tyska skrev jag en C-uppsats i tysk språkvetenskap om retoriken i ett tal av Willy Brandt. Uppsatsen som var på tyska skrev jag under sex månader på plats i Tyskland på Bayerische Julius-Maximilians-Universität i Würzburg. Vistelsen möjliggjordes genom ett stipendium och av att jag undervisade i svenska vid det tyska universitetets vuxenutbildning. Under sommaren i Tyskland gick en av mina pojkdrömmar i uppfyllelse, jag fick genom mitt arbete som reseledare på Steve Perryman Sportstravel under fotbolls-VM i Tyskland träffa en del av matchhjältarna från VM 1994.

s

  • Band samman mitt intresse för språk och politik